دانلود پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق | acting | 10797

سلام و عرض ادب فراوان خدمت شما بازدید کننده گرامی. دانلود و خرید فایل جامع و بی نقص پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق در فروشگاه فایل برتر | دسته بندی: علوم اجتماعی | سوالی داشتید در تلگرام آماده پاسخگویی شما عزیزان هستم. روز خوبی داشته باشید. برای پرداخت اینترنتی هزینه فایل پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق از کارت هر بانکی می توانید استفاده کنید. بنابراین از این بابت نگران نباشید.

جمع شده است و همگی کامال پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق گیج شدهاند. رون: پس بذارین ببینم پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق درست فهمیدم– ما قراره از ولدمورت پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق محافظت کنیم؟ آلبوس: ولدمورت پدربزرگ و پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق مادربزرگ من رو میکشه. بعد ولدمورت پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق سعی میکنه پدر من رو بکشه؟ پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق هرماینی: کامالً درسته، جینی. دلفی نمیخواد

پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار................................................................................................................ 1

بخش اول : مقدمه نظری....................................................................................... 2

كلیات پژوهش...................................................................................................... 3

1-طرح مساله........................................................................................................ 3

2-انگیزه انتخاب موضوع...................................................................................... 4

3-اهمیت موضوع.................................................................................................. 4

4- سئوال اصلی.................................................................................................... 4

5- فرضیه اصلی................................................................................................... 4

6- متغیرهای دخیل............................................................................................... 5

7- هدف پژوهش................................................................................................... 5

8- قلمرو پژوهش.................................................................................................. 6

9- روش پژوهش.................................................................................................. 6

10- اركان و پایه های نظری تحقیق..................................................................... 6

11- سطوح تحلیل.................................................................................................. 7

12- پیشینه و محدودیت ها و منابع پژوهش......................................................... 7

13- سازماندهی تحقیق......................................................................................... 8

چارچوب نظری پژوهش...................................................................................... 9

فصل اول: تعریف منازعه و همکاری................................................................... 10

1- نظریه نوواقع گرایان ...................................................................................... 12

2- نوکاركردگرایی................................................................................................ 14

3- نهادگرایی نئولیبرال......................................................................................... 15

فصل دوم: کاربرد نظریه بازیها در بررسی رقابت و همکاری در روابط

بین الملل............................................................................................................... 19

1- روابط بین الملل به مثابه یک بازی.................................................................. 20

2- انواع بازی ها در روابط بین الملل................................................................... 21

3- بازی با حاصل جمع جبری صفر.................................................................... 21

4- بازی با حاصل جمع غیر صفر یا حاصل جمع متغیر...................................... 22

تعریف مفاهیم....................................................................................................... 24

جمهوری اسلامی ایران ........................................................................................ 25

ایران...................................................................................................................... 25

تركیه...................................................................................................................... 26

عراق...................................................................................................................... 27

دولت اسلامگرای................................................................................................... 27

سیاست خارجی..................................................................................................... 28

بخش دوم : ........................................................................................................... 29

فصل اول: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران............................................ 30

- دوره اول ( 80-1979 ) : ................................................................................ 31

- مکانیسم ارتباط سیاست خارجی دولت موقت................................................. 31

1- اقدام اثباتی....................................................................................................... 32

2- اقدامات سلبی دولت موقت............................................................................... 34

- دوره دوم: رادیکالیسم با تاکید بر شیوه رابطه ملتها ( 1988-1980 )............ 35

مشخصات اصلی دوره دوم.................................................................................. 35

الف- فرا وطنی بودن نورمهای ارزشی................................................................. 35

ب- جنگ ایران و عراق به دنبال اشغال سفارت آمریکا........................................ 37

1- بعد اثباتی......................................................................................................... 37

2- بعد سلبی.......................................................................................................... 39

- دوره سوم: عادی سازی سیاست خارجی بر اساس ترتیبات منطقه ای و الزامات

منافع ملی........................................................................................................... 43

مشخصات دوره سوم:.......................................................................................... 44

1- تامین امنیت ملی و تامین مصالح ملی........................................................... 44

2- الزامات منطقه ای توسعه همکاری با همسایگان محدوده خاورمیانه.......... 45

فصل دوم: سیاست خارجی ترکیه و اصول کلی آن............................................ 50

- اهمیت استراتژیک ترکیه در منطقه.................................................................. 52

- نقش تعیین کننده هر یک از عوامل جغرافیایی و منابع طبیعی و اهمیت استراتژیک این کشور در منطقه 53

- سیاست خارجی ترکیه .................................................................................... 55

- روابط دو کشور بعد از انقلاب اسلامی........................................................... 59

- سیاست تشنج زدایی دولت ایران و اثرات آن بر روابط با ترکیه.................... 66

- مبانی و اصول سیاست خارجی ترکیه ........................................................... 76

فصل سوم: بررسی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیکی عراق و جایگاه و نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای ............................................................................................................................... 80

الف) موقعیت جغرافیایی عراق............................................................................... 80

1- ژئوپلتیک آب ................................................................................................... 84

2- ژئوپلتیک نفت ................................................................................................. 85

3- ژئوپلتیک کردها.............................................................................................. 86

1-3- بررسی موقعیت کردها در عراق................................................................. 86

2-3- دستاوردهای قانون اساسی موقت عراق برای اکراد.................................. 89

1-2-3- قبولاندن نظام فدرال در عراق................................................................ 90

2-2-3- حضور کردها در ساختار قدرت مرکزی عراق .................................... 91

3-2-3- به رسمیت شناختن زبان کردی عراق.................................................... 91

4-2-3- قدرت تعدیل قوانین دولت مرکزی از طرف پارلمان کردستان............... 91

5-2-3- مشخص کردن وضعیت کرکوک و مناطق تخریب شده.......................... 92

6-2-3- قائل شدن حق وتو قانون اساسی دائر بر ایالات و مناطق فدرال........... 92

4- ژئوپلتیک کردها .............................................................................................. 93

ب) مختصات عراق جدید ...................................................................................... 95

1- مقایسه عراق قدیم با عراق جدید .................................................................... 95

1-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد داخلی...................................................... 95

2-1- تفاوت عراق قدیم و جدید از بعد منطقه ای................................................. 96

1-2-1- اختلاف با ترکیه ..................................................................................... 96

2-2-1- اختلاف با جمهوری اسلامی ایران ......................................................... 96

3-2-1- اختلاف با سوریه ................................................................................... 97

4-2-1- اختلاف با کویت ..................................................................................... 97

3-1- تفاوت عراق قدیم و عراق جدید از منظر بین المللی.................................... 98

ج) بازیگران ذینفع و ذی نفوذ در عراق جدید ...................................................... 99

1- جمهوری اسلامی ایران .................................................................................. 99

2- جمهوری ترکیه................................................................................................ 100

1-2- طرح اوزال .................................................................................................. 101

2-2- سیاست ترک سازی.................................................................................... 101

3-2- ادغام فرهنگی و آموزشی .......................................................................... 102

4-2- جنبه سیاسی دادن به فعالیت ها.................................................................. 102

3- عربستان سعودی ........................................................................................... 102

4- سوریه ............................................................................................................ 103

5- اسرائیل ........................................................................................................... 104

6- ایالات متحده آمریکا ........................................................................................ 104

7- روسیه ............................................................................................................ 106

8- اروپا ............................................................................................................... 107

فصل چهارم: سیاست خارجی نفوذ ایران و ترکیه در قبال دولت جدید عراق... 108

- زمینه های تاریخی ایران و ترکیه در عراق..................................................... 108

الف: پیشینه تاریخی نفوذ ایران در عراق ............................................................. 108

ب: پیشینه تاریخی نفوذ ترکیه در عراق ............................................................... 111

بخش سوم : دیدگاههای مشترک ایران و ترکیه راجع به عراق......................... 113

فصل اول: دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق ............................. 114

الف) دیدگاه ایران نسبت به رژیم بعثی عراق از ظهور تا سقوط صدام................ 114

ب) مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق................................................ 116

ج) مواضع جمهوری اسلامی ایران در مورد قانون اساسی موقت عراق.............. 119

فصل دوم: دیدگاه جمهوری ترکیه در قبال عراق ............................................... 120

الف) سیاست خارجی جمهوری ترکیه در قبال عراق در دوران جنگ سرد.......... 120

ب) تحول در سیاست منطقه ای ترکیه پس از جنگ سرد ..................................... 121

ج) موضع گیری ترکیه در بحران کویت و واکنش های داخلی نسبت به آن......... 123

د) اهداف ترکیه از ایفای نقش رسمی در بحران کویت......................................... 127

1- کسب امتیاز سیاسی ........................................................................................ 127

2- ملاحظات اقتصادی.......................................................................................... 127

3- شرکت در ترتیبات منطقه ای .......................................................................... 128

4- چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق............................................... 128

ه) مواضع ترکیه در مورد اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا.................... 130

1- حفظ تمامیت ارضی عراق................................................................................ 130

2- حمایت ترکمن ها ............................................................................................. 130

3- دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا ........................................................... 131

و) مخالفت پارلمان با شرکت ترکیه در جنگ بر علیه عراق .................................. 132

ز) واکنش و مخالفت داخلی با اعزام نیروهای ترکیه به عراق ............................. 134

ن) مواضع ترکیه در مورد قانون اساسی موقت عراق ........................................ 135

فصل سوم: بررسی مولفه های منافع ملی دو کشور ایران و ترکیه در

عراق (تفاهمات) .................................................................................................... 136

الف) مولفه های تاریخی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به

تحولات عراق ........................................................................................................ 137

ب) مولفه های سیاسی روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در عراق جدید (مناسبات و رقابت های سیاسی) 141

ج) مولفه های اقتصادی روابط ایران و ترکیه در عراق جدید............................... 143

فصل چهارم: بررسی زمینه های سیاسی و امنیتی تفاهمات و تقابلات منافع ایران و ترکیه در عراق 145

الف) مولفه های همکاری و تعامل در زمینه های اشتراک منافع ایران و ترکیه در عراق جدید 145

1- حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تشکیل دولتی کرد در شمال عراق. 145

2- مخالفت هر دو کشور با فعالیت سازمان های معارض خود در عراق............ 149

3- مخالفت دو کشور با گسترش فعالیت های اسرائیل در شمال عراق................ 150

ب) مولفه های تقابل منافع ایران و ترکیه در عراق............................................... 151

1- مخالفت ترکیه با ایفای نقش موثر شیعیان در دولت جدید عراق.................... 151

2-چشمداشت ارضی ترکیه نسبت به شمال عراق به ویژه کرکوک...................... 152

3-مخالفت ایران با تلاش های ترکیه برای افزایش غیر واقعی سهم ترکمن ها در ساختار فدرالیسم عراق 153

4-اختلاف ایران و ترکیه در مورد نوع حکومت عراق جدید................................. 154

فصل پنجم: بررسی زمینه های اقتصادی مناسبات ( تعامل و تقابل ) منافع ایران و ترکیه در عراق جدید 155

الف) چشم اندازهای همکاری جمهوری اسلامی ایران با عراق............................. 156

1- همکاری در زمینه استفاده بهینه از آب رودخانه های مرزی......................... 156

2- همکاری در زمینه شبکه های ارتباط زمینی ................................................... 157

3- همکاری در زمینه نفت و گاز.......................................................................... 158

ب) چشم اندازهای همکاری های بین ترکیه و عراق............................................. 160

1- همکاری در زمینه راه های ارتباطی................................................................ 160

2-همكاری دوكشور در زمینه شبكه آبها ............................................................ 160

3-همكاری دو جانبه در زمینه نفت وگاز.............................................................. 162

ج)زمینه های رقابت و همكاری اقتصادی ایران وتركیه در عراق جدید............... 164

1-زمینه های رقابت............................................................................................. 164

1-1-رقابت در بازار عراق.................................................................................... 164

1-2-اصلاحات اقتصادی در عراق در چارچوب خاورمیانه بزرگ ..................... 164

2-زمینه های همكاری ایران وتركیه در عراق جدید............................................. 166

فصل ششم :سناریوهای مطرح شده برای استقرار نظام سیاسی پس از صدام در عراق وتاثیر آن بر ایران 168

1-فدرالیسم .......................................................................................................... 170

2-دولت بسیط با جلوه اداری متمركز و غیر متمركز و تاثیرات آن بر ایران....... 185

بخش چهارم: استنتاجات موضوعی.................................................................... 190

فهرست منابع......................................................................................................... 203

👇محصولات مشابه با پایان نامه عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق👇

تحولات سیاسی عراق و تاثیرات آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی علل سیاست خارجی مداراگرایانه ایالات متحده آمریکا در قبال سیاست حقوق بشر عربستان سعودی 2001_2014 بررسی عوامل موثر بر بهبود ارتباط و تعامل دوسویه با مشتریان سازمانهای دولتی با توجه به فصل اول برنامه تحول اداری دولت مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی مسولیت مدنی کارکنان دولت در قبال اشخاص،وسایل و تجهیزات تحقیق ابعاد گفت و گوی ایالات متحده و جمهوری اسلامی در مورد عراق ترجمه مقاله سیستم های اطلاعاتی لجستیک و حمل و نقل در ترکیه : از منظر دولت الکترونیکی پروژه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین ( طی یک دوره ده ساله ) پاورپوینت دولت الکترونیکی (Egovernment) ، راهکارهای پیاده سازی دولت الکترونیک

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش آپارتمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش نقشه کاربری اراضی شهرستان جیرفت سنجش خلاقیت دانشجویان كارشناسی سه رشته علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و روان‌شناسی آزمون ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات 93 استراتژیهای تغییر و تحول سازمان ارزشیابی محتوای کتاب درسی روان شناسی سوم متوسطه بر اساس معیارهای برنامه ریزی درسی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهر پارس آباد مغان» آزمون SCL-90 روانشناسی معماری ABBET خط مبنای سیستم­های تست اتی مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت زناشویی ( فصل دوم پایان نامه ) بررسی رابطه بین سودحسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل (مرکب) باریسک سیستماتیک مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش (فصل دوم تحقیق) پاورپوینت تداوم فعالیت در حسابداری و اثبات آن در حسابرسی و بررسی تحلیلی نسبت های مالی مبانی نظری مهریه، حق حبس، مهرالمثل دانلود تحقیق در موردشبکه های کامپیوتری دانلودکارآموزی کار با سیستم عامل Unix در بانک صادرات- دایره کامپیوتر 57 ص

👇کلمات کلیدی👇

مطالعات منطقه ای ، عراق ، ایران ، ترکیه