👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد كشور

ارتباط با ما

... دانلود ...

جهان و جامعه بشری گرفتار شكاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شكاف بین بخش پیشرفته و بخش كم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امكانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تكنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و كالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبكه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.

گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از كشورها تنها تمام جمعیت دنیاست.

در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی كره زمین سه نفر در كشورهای كم رشد و توسعه نایافته زندگی می كنند كه به درجات گوناگون از بسیاری امكانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد كشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متكی است كه به یك یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.

فهرست مطالب

مقدمه.......................................................................................................................

فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی.............................................................

تحولات صادرات كشور......................................................................................

صادرات نفت و گاز............................................................................................

صادرات كالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی).......................................................

امكانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات.........................................................

بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی...................................................................

دیگاههای نظری حاكم بر تجارت خارجی كشورهای در حال توسعه.................

واقعیات حاكم بر تجارت جهانی.........................................................................

خود اكتائی صنعتی..............................................................................................

مسئله انتخاب و انتقال تكنولوژی........................................................................

تقسیم كار جهانی................................................................................................

شركتهای فراملیتی...............................................................................................

تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی............................................................

ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی........................................

مقیاس اقتصادی و خود اتكائی صنعتی................................................................

توسعه سیستم تكنواكونومیك..............................................................................

جدولها................................................................................................................

نتیجه گیری........................................................................................................

👇محصولات تصادفی👇

مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت تحقیق دیکتاتوری گروه مونتانیارد شیپ فایل بخشهای شهرستان ورامین سوالات شهروندالکترونیک مبانی نظری جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین­الملل