👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه: بتن آرمه

ارتباط با ما

... دانلود ...

بخش اول

محل احداث ساختمان در شهرپارس آباد بوده که ازنظر لرزه خیزی آیین نامه 2800 دارای خطر نسبی زیاد است. مقاومت مجاز فشاری خاک برای طراحی پی (1.2kg/cm) با توجه به صورت تحقیق تعریف شده است. زمین از نوع گروه (3) است و شرایط محیط متوسط در نظر گرفته می شود . قبل از اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی روی بستر خاک تسطیح شده یک لایه بتن مگر با عیارkg/cm*3150 به ضخامت 10 سانتیمتر به منظور ایجاد سطح صاف برای پیاده کردن محور ستون ها و همچنین جلوگیری از تداخل خاک و بتن شالوده ریخته می شود.

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه در مورد وسواسی بررسی تاثیر برنامه‌ریزی بازاریابی بر عملكرد شركتهای پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دانلودبررسی نقش رسانه‌های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) گزارش کاراموزی بررسی سیستم های PLC دانلود تحقیق درموردعلم تمرین