👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله عوامل فاکتورهای خطر رابطه ی شراکت بین ویراستاران منبع باز ERP و شرکتهای خدماتی IT

ارتباط با ما

... دانلود ...

عوامل فاکتورهای خطر رابطه ی شراکت بین ویراستاران منبع باز ERP و شرکتهای خدماتی IT

چکیده

سیستم های منبع باز ERP قصد گرفتن یک بازار مشترک اصلی با ERP در SME ها(سازمانهای کوچک و متوسط) دارند. آنها توسط چندین فعال پشتیبانی و توسعه یافته اند از جمله: ویراستاران منبع باز و جوامع. هدف از این مطالعه آزمودن فاکتورهای خطر در رابطه ی ویراستاران منبع باز ERP و همکاران آنها(بعنوان مثال شرکتهای خدمات فناوری اطلاعات (IT)) .سه مورد اکتشافی روی روابط شراکت بین ویراستارانERP و شرکتهای خدماتی IT با تکیه بر یک روش کیفی در زمینه جمع آوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل داده ها انجام شده است. نتایج، حضور چندین خطر در چنین رابطه ای را نشان میدهند: خطرِانشعاب، خطرِ ابتلا به رفتارهای فرصت طلبانه، خطرِ جدال، خطرِ جذب، خطرِ عدمِ تصاحب و در نهایت خطرِ تفاوتهای موضوعات.این نتایج، فاکتورهای خطری را که قبلاً در متونِ علمی در اتحاد استراتژیک یافت شده را تأیید میکند.این تحقیق بر اساس یک رویکرد کیفی است بنابراین عمومیت آن کاهش می یابد.از لحاظ مفاهیم مدیریتی این تحقیق، در میان رهبران شرکتهای خدماتی IT که میخواهند شریکِ ویراستار منبع باز ERP باشند برای خطرهایی که چنین همکاری را در برمیگیرد آگاهی ایجاد میکنند. نرم افزار منبع باز و بویژه سیستم های منبع باز ERP یک پدیده ی مدرن هستند. این مقاله رابطه ی بین ویراستاران منبع باز ERP و همکارانشان از لحاظ خطر می آزماید.در حالیکه متون علمی فقط روی دنیای اختصاصی نرم افزار( یا تجاری) تمرکز میکند.

لغات کلیدی: مشارکت، فاکتورهای خطر، منبع باز ERP، ویراستار منبع باز ERP

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مقررات ، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی پاورپوینت میعانات گازی بررسی مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری دانشگاه مشهد باز نگری مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلالات رفتاری کودکان مبانی نظری زیبایی و هنر در دیدگاه فلسفی افلوطین