👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق آفات درختان میوه

ارتباط با ما

... دانلود ...

سپردار آسیایی گوجه Tecaspis = Chionaspis asiatica

در تمام نقاط ایران انتشار دارد. به تمام هسته‌دارها حمله می‌كند. برگ، ساقه و تنه درختان مذكور را مورد حمله قرار می‌دهد. طول سپر ماده‌های زمستان گذران 1 تا 5/1 میلیمتر، رنگ سپرهای پوره‌های سنین یك و دو نارنجی است. حشره ماده زرد مایل به نارنجی می‌باشد. سپر نر 9/0 میلیمتر و دو قسمتی می‌باشد.

زیست‌شناسی

دو نسل در سال دارد. زمستان را به صورت پوره سن 2 و حشره كامل ماده بر روی شاخه و ساقه درختان میزبان به سر می‌برد. پوره‌های نسل تابستانه تقریباً همگی روی برگها متمركز شده و تغذیه آنها از شیره برگ است. پوره‌های نسل زمستانه روی شاخه‌ها و تنه متمركز می‌گردند. ماده‌های زمستان گذران همگی بارور هستند. در روی تنه و ساقه در زمستان نر دیده نمی‌شود.

کنترل شیمیایی:

. مبارزه شیمیایی باید زمانی باشد كه شپشك در مرحله Crawler باشد و 75% پوره‌های از زیر سپر خارج شده باشند.

1. آزینفوس متیل(گوزاتیون) EC20% و 2در هزار

2. اتیون EC47% و 1.5 درهزار

3. اتریمفوس(اکامت) EC50% و 1در هزار

4. کلرپیریفوس(دورسبان) EC40.8% و 1.5- 1 درهزار

5. روغن امولسیون شونده O 80% و 5/. درصد

ابریشم باف ناجور ( Gypsy moth)

Lymantria dispar

(Lep: Lymantriidae)

این حشره آفتی است پلی فاژ و در دنیا به بیش از 500 گونه حمله می‌نماید. در ایران گاهی به حالت طغیانی درمی‌آید و به خصوص در نواحی شمال روی درختان جنگلی پهن برگ و درختان میوه خسارت می‌زند.

زیست‌شناسی

زمستان را به صورت تخم و در حالت دیاپور سپری كرده و در اوایل بهار بتدریج تخمها تفریخ ولاروها خارج می‌شوند. لاروها 45 تا 70 روز فعالیت برگخواری شدید از خود نشان می‌دهد. انتقال لاروهای جوان یا لاروسن اول بوسیله باد و بوسیله رشته‌های ابریشمی می‌باشد. لارو پس از تغذیه در محل مناسبی تبدیل به شفیره می‌شود. شفیره بوسیله تارهای ابریشمی به تنه درخت یا چیز دیگر خود را متصل می‌كند. مرحله شفیرگی 10 تا 14 روز به طول می‌انجامد. پروانه‌های ماده پس از خروج به علت سنگینی بدن خود قادر به پرواز دور نمی‌باشند و در همان حول و حوش محل خروج از شفیره پس از جفت‌گیری، تخمهای خود را به صورت توده‌های بیضی شكل به تعداد 500 تا 2000 عدد در رویپوست صاف تنه و شاخه‌های جوان میزبان و یا روی قسمت‌های مختلف درخت روی سنگ و روی كنده‌های بریده شده درخت قرار می‌دهند. تخمها تا اندازه‌ای گرد و كرم رنگ هستند. از اواسط تابستان تا بهار آینده نزدگی خود را به حالت تخم می‌گذارنند.

مبارزه

1ـ دشمنان طبیعی

• پارازیتوئید شفیره Brachymeria intermedia (Hym.: Chalcididae)

• پارازیتوئید لارو Exorista larvarum (Dip.: Tachinidae)

• پارازیتوئید لارو Apanteles sp. (Hym.: Braconidae)

2ـ کنترل شیمیایی

استفاده از دیفلوبنزورون (دیمیلین) به نسبت 0.3 در هزار یا باکتری B.t به نسبت 2.5 تا 3 در هزار

فن پروپاترین(دانتیل) EC10% به نسبت 6/. در هزار

استامی پراید(موسیپلان) SP20% به نسبت 5/. در هزار

برگخوار خاكستری پست Thaumetopoea solitaria

(Lep.: Thaumetopoeidae)

زیست‌شناسی

زمستان را به صورت دستجات تخم روی شاخه‌ها به سر می‌برند. تفریخ تخمها در بهار تقریباً هم زمان با باز شدن برگها صورت می‌گیرد.لاروهای خارج شده از یك دسته تخم به خصوص در سنین اولیه با هم زندگی می‌كنند و اغلب در صفوف منظم روی تنه و شاخه درختان حركت می‌كنند. در سنین یك و دو تمام شبانه‌روز روی شاخه و برگ درختان زندگی می‌كنند. در سنین بعد فقط شب‌ها فعالند و هنگام روز درداخل حفره‌های تنه درخت و زیر كلوخه‌های اطراف تنه استراحت می‌كنند. در این هنگام از روی برگهای خورده شده كه فقط رگبرگ اصلی باقی مانده است می‌توانبه وجود آفت پی برد. لاروها پنج بار جلد عوض می‌كنند و پس از تغذیه كافی در عمق 10 تا 20 سانتیمتری خاك تبدیل به شفیره می‌شوند. حشرات كامل 2 تا 3 ماه بعد در اواخر تابستان ظاهر می‌شوند. یك نسل در سال دارد.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش منزل مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش بهداشت روانی درمحیط كار مقیاس وسواس فکری - عملی ییل براون با فهرست علائم و پرسشنامه پروژه روستا ابیانه (word) پایان نامه بررسی برنامه مالیات در ایران