👈 فروشگاه فایل 👉

طرح پایان كارآموزی شركت پایه بتن

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیاده كردن نقشه

درنقشه های شهری كیفیت نقشه ازنظرشمال –جنوب –ناحیه –قطعه –برخیابان اصلی ، ویافرعی كاملاً مشخص است .

چنانچه فرض شودخیابان كشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ كوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.

معمولاً قطعات بامیخ كوبی كه قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می كنیم . ازمیخ مذكورریسمان كشی كرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم .

برای اینكه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث ( 3 و 4 و 5 ) استفاده كرده یعنی برروی دوضلع ریسمان –كار3 واحدو4 واحد را انتخاب كرده ووتررابا5 واحدكنترل می نماییم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.

مثلاً 3 –4 –5 مترازنبش زمین كه برابربانقشه های شهری ونقشه برداری میباشدمیخ كوبیده میشود، باندازه طول زمین ( ضلع دوم ) ازمیخ نبش ، جلوآممده انتهای طول رامیخ كوبی می كنیم .

ضلع دیگرطول زمین رابامتركشی ازنقطه عرض تعیین كرده ، ازمیخ چهارم به وسیله برداشت مترطول وعرض زمین راكنترل می نماییم .

میخ های آف

احتیاطات ایمنی درجوشكاری بابرق :

خطرتشعشع شعله

گازهای زیان آورقوس الكتریكی

خطرات قلم زنی وپاك كردن گرده جوش

وسایل جوشكاری بابرق

شیشه تیره ماسك ، ازلحاظ درجه تیرگی متفاوت میباشد.

لباس كار

ابزارجوشكاری

عوامل مؤثردرمقاومت بتون

طرزاجرای قطعات بتون آرمه

انواع چوب های مصرفی درقالب بندی

انواع قالبهای چوبی :

قالب ستون

قالب فونداسیون وشناژ

قالب پله بتونی

پایه وچوب بست

نحوه تنظیم قالب وچوب بست

👇محصولات تصادفی👇

شیپ فایل بخشهای شهرستان چابهار سی اصل برای داشتن اعتماد به نفس دانلود پاورپوینت الگوبرداری سازه ای از طبیعت پروژه کارآفرینی تولید بتن آماده گزارش كارآموزی تعمیرگاه مکانیک خودرو